ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนราคาพิเศษกับทางสถาบันได้

ลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรเรียนหุ่นยนต์

หลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล(STEM) ครูต้องเป็นเพื่อน และที่ปรึกษาให้กับเด็กตลอดเวลา หรือเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของเด็ก โดยดึงความเด่นของเด็กแต่ละคนออกมา เพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น ทั้งต้องมีการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการ การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดหุ่นยนต์ & อุปกรณ์

ชุดหุ่นยนต์ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ หลากหลายแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Lego Education

Nullam quis libero in lorem accumsan sodales. Nam vel nisi eget.

Arduino & IOT

Nullam quis libero in lorem accumsan sodales. Nam vel nisi eget.

Raspberry Pi

Nullam quis libero in lorem accumsan sodales. Nam vel nisi eget.

Robot Arm

Nullam quis libero in lorem accumsan sodales. Nam vel nisi eget.

125

Active Projects

200

Business Growth

530

Completed Projects

941

Happy Clients